Αφετηρία του προβληματισμού της συγκεκριμένης εργασίας είναι η
διαπίστωση ότι παρά την ύπαρξη ενός γραφειοκρατικού συγκεντρωτικού
μοντέλου οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υφίσταται
θεσμοθετημένο από το 2002 ένα συμμετοχικό – δημοκρατικό σύστημα
διοίκησης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, με κυρίαρχο συλλογικό όργανο
τον Σύλλογο Διδασκόντων. H παρούσα διερεύνηση αποπειράθηκε να
αποτυπώσει την πραγματική και υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη εμπλοκή των
εκπαιδευτικών στο καθημερινό “διαδικαστικό” πεδίο (Παπαναούμ, 1995: 42)
μέσω της ενεργητικής συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους του
συγκεκριμένου οργάνου.  (Διαβάστε το άρθρο)

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Η ποιότητα στην Εκπαίδευση, Τάσεις & Προοπτικές, ΕΚΠΑ 2012: (Δείτε την παρουσίαση)