Αυτονομία Σχολικής Μονάδας  (Διαβάστε όλο το άρθρο)

Το θέμα της αυτονομίας των σχολικών μονάδων εντάσσεται στο πλαίσιο
των αρχών διοίκησης που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση και υλοποιείται
μέσω της εισαγωγής του new public management στη διοίκηση των
δημοσίων οργανισμών. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να αναδείξει την
προβληματική της παραχώρησης αυτονομίας λήψης απόφασης στις
εκπαιδευτικές μονάδες στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αποκέντρωσης και την
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών