Πρακτικά 3ο Επιστημονικού Συνεδρίου της ΠΕΣΣ: Προοπτικές για ένα σύγχρονο & δημοκρατικό σχολείο. Τόμος Β΄, σελ.92. Αθήνα: ΠΕΣΣ.(δες στο: http://www.pess.gr/attachments/article/288/%CE%92%CE%84%20%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%A3.pdf