Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό που υιοθετούν
αναφορικά με τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου  (Διαβάστε τη μελέτη)