Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
αποτελούν για περίπου μισό αιώνα την κρισιμότερη διαδικασία του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Η θεσμοθέτηση και η με διαφορετικές οργανωτικές διευ-
θετήσεις καθιέρωσή τους έχει αναδειχτεί ως το «σημείο-κλειδί» στάθμισης
των εκπαιδευτικών αρχών του εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού που κα-
θόρισαν και το χαρακτήρα των επιχειρούμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσε-
ων (Καζαμίας- Κασσωτάκης) (Διαβάστε το άρθρο)