Τα τελευταία τριάντα χρόνια, τουλάχιστον, τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν
γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη, κυρίως στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, γεγονός που έκανε περισσότερο πολύπλοκο τον έλεγχο τόσο της λει-
τουργίας διοίκησης όσο και της αποτελεσματικότητάς τους, στο πλαίσιο της προ-
σφοράς «ίδιου σχολείου για όλους».  (Διαβάστε το άρθρο)